Räddningstjänstförbundet

Alingsås och Vårgårda räddningstjänstförbund är en sammanslagning av räddningstjänstverksamheten i de två kommunerna. Förbundet styrs av en direktion med politiker från båda kommunerna och finansieras av kommunerna. Förbundets räddningsstyrkor utgår från heltidssatationen i Alingsås och deltidsstationenerna i Sollebrunn och Vårgårda.

Vårt uppdrag är att förhindra olyckor och att hålla en beredskap för att kunna agera skadeavhjälpande när en olycka inträffat. Vårt uppdrag är även att utöva Tillsyn enligt Lag om skydd mot olyckor och Lag om brandfarliga och explosiva varor. Här följer några ex på våra huvudarbetsuppgifter;

  • Utöva Tillsyn över hur den enskilde (företag, privatpersoner och myndigheter) utövar sitt systematiska brandskyddsarbetet SBA.
  • Utöva Tillsyn över hur brandfarliga och explosiva varor hanteras i verksamheterna.
  • Genomföra Brandskyddskontroller av eldningsanordningar.
  • Utbilda all personal i medlemskommunerna i brandskyddets grunder.
  • Informera och ge råd till allmänheten i brandskyddsfrågor.
  • Informera om brandskydd på förskolor och skolor m.m.
  • Rädda liv och begränsa skador i samband med olyckor.
  • Rädda liv och begränsa livshotande skador i väntan på ambulans.
  • Utreda olycksorsaker och verka för att nya liknande olyckor inte inträffar.

Förbundet bedriver en omfattande verksamhet i medlemskommunerna men når ändå inte ut till alla. Det är därför av yttersta vikt att du som enskild tar ett stort ansvar för det som du kan påverka för att minska riskerna i ditt hem och din omgivning.

Vår vision

Vi söker ständigt bättre sätt att göra ditt liv tryggare.

Varje dag arbetar vi aktivt och innovativt för att förhindra olyckor. Vi är öppna för, och nyfikna på det samhälle vi har satts att skydda och möter medborgare med emapti och proffessionalism. När det trots allt krävs en räddningstinsats, jobbar vi med modern utrustning och effektiva metoder. Vi lär oss av våra erfarenheter och blir ännu bättre nästa gång. En förutsättning för framgång är att vi har en kultur där vi vågar ifrågasätta, diskutera och prova nya tankar. Det krävs att vi har ett klimat där alla känner sig trygga, där vi hissar istället för dissar, där vi lyssnar på och respekterar varandra.