Sotning och brandskyddskontroll

Av de 3000 husbränder som inträffar varje år kan ungefär 1300 bränder härledas till eldstaden, vilket utgör 43 procent. För att undvika bränder av den här typen är det viktigt att välja utrustning utifrån det uppvärmningsbehov som finns, att installationen utförs rätt och att det eldas rätt. Brandskyddsföreningen har tagit fram en hemsida där du som villaägare kan få mer information: www.eldaratt.se

Sotning

Sotning utförs i Alingsås och Vårgårda kommuner på entreprenad och du behöver inte själv hålla reda på när sotning skall ske eftersom detta sker på fastställd tidsintervall s.k frister, beroende på vilken typ av anläggning du har.

Tidsfrister för sotning.

I Alingsås ansvarar Nomida AB för sotningen och i Vårgårda ansvarar Sotargruppen AB.

Kontaktuppgifter Nomida AB:
Tel: 0703-810818
Skorstensfejare Daniel Fridérus Tel: 0703-810818
E-post: info@nomida.se
Hemsida: www.nomida.se

Kontaktuppgifter Sotargruppen Västra Skaraborg:
Tel: 0512-12447
Skorstensfejaremästare Håkan Källqvist, tel: 0512-29541
E-post: vara@sotargruppen.se
Hemsida: http://www.sotargruppen.se

Frågor besvaras av räddningstjänstens brandskyddskontrollant Magnus Stomberg. Telefontid mellan klockan 14:00-16:00.
Tel: 0322-61 67 58, e-mail: magnus.stomberg@avrf.se

Brandskyddskontroll

Brandskyddskontrollen räknas som myndighetsutövning och är idag separerad från rengöringen (sotningen) vilket innebär att de två momenten utförs av olika personer, vid olika tillfällen. Brandskyddskontrollen utförs av räddningstjänstens brandskyddskontrollant enligt fastlagda frister och taxor.

Brandskyddskontrollen omfattar kontroll av eldningsanläggningars konstruktion och de byggtekniska detaljer som rör pannrum, skorstenar, takstegar m.m.

Avgifter för brandskyddskontroll:

Grundavgift: 216:-
Kontrollavgift kamin/värmepanna: 768:-
Avgift utökat kontroll per timme: 984:-

Ej genomförd kontroll, inställelse för utförande av ej genomförd brandskyddskontroll: 261:- 

Sota själv

Fastighetsägare har möjlighet att ansöka om att sköta sotningen själv eller överlåta detta till en annan än kommunens avtalsenliga sotare. Villkoren för att dispens skall medges är att den som skall utföra sotningen:

  • själv äger och bor i fastigheten.
  • har tillräckliga kunskaper om anläggningen och hur rengöringen går till.
  • har grundläggande brandkunskaper.
  • har fysisk förmåga att genomföra rengöringen på ett säkert sätt.

Brandskyddsföreningen erbjuder kursen Egensotning. Läs mer och anmäl dig här.

Blanketten skickas eller lämnas till:

Alingsås och Vårgårda räddningstjänstförbund
Tomasgårdsvägen 1
441 39 Alingsås